Contact

Print

Secretariaat

Scouting Winterswijk is een oude vereniging met traditionele uitgangspunten en een moderne benadering. Wij zijn via mail te bereiken voor de meest uiteenlopende zaken: vragen over lidmaatschap, Scouting Winterswijk benaderen voor hulp bij activiteiten, sponsoring en activiteiten worden door ons snel en correct beantwoord door te mailen met het secretariaat op Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. .

Post kunt u sturen naar:

Scouting Winterswijk van Starckenrodegroep
t.a.v. secretariaat
Berberislaan 9
7101 ZR Winterswijk
0543-515538

 

Adres hoofdgebouw (geen postadres):

Jongensclubhuis
de Huininkmaat 4
7101JJ Winterswijk

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en/of advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten bijvoorbeeld. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor er problemen ontstaan op het gebied van de contributie.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen bijv.) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte bijv.

De vertrouwenspersoon binnen Scouting Winterswijk is Wilma Overkamp. "Natuurlijk hoop ik dat weinig mensen een beroep op me zullen doen. Het zou geen goed teken zijn… Maar als het nodig is ben ik er voor iedereen: leden, ouders, leiding etc. Loop er vooral niet te lang mee door en voel je vrij me te benaderen via Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. of 0543-520511."


Veiligheid

Sociale veiligheid

We vinden het binnen Scouting Winterswijk belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Sociale veiligheid binnen Scouting Winterswijk betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Winterswijk getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Gedragscode

Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode en ondertekenen de gedragscode.In de gedragscode staat precies aan welke regels vrijwilligers zich moeten houden in het contact met jeugdleden. Externe bezoekers die een dag meelopen tijdens een (zomer) kamp, moeten ook de gedragscode ondertekenen. Onderaan de tekst staat onze gedragscode.

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze vereniging voeren wij intakegesprekken en wordt de gedragscode besproken en ondertekend door de vrijwilliger. Ook vragen we voor iedere vrijwilliger een VOG aan. Daarna volgt er een proefperiode van circa drie maanden met aan het eind een evaluatie.De vrijwilligers krijgen trainingen aangeboden om zich te professionaliseren. Het bestuur probeert jaarlijks met alle vrijwilligers functioneringsgesprekken te voeren.

  • - De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt.
  • - De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.
  • - De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
  • - De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • - De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • - De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
  • - De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
  • - Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  • - De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  • - In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.


www.scoutingwinterswijk.nl en www.starckenrodegroep.nl zijn eigendom van de vereniging Scouting Winterswijk en worden bijgehouden door webmasters R. Meinen en T. Overkamp. Teksten en foto's zijn ten dele beschikbaar gemaakt door A. Derksen, A. te Hennepe en J. Vrieze, waarvoor onze hartelijke dank. Niets uit/van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbenden elders gepubliceerd of bewerkt overgenomen worden.

© Scouting Winterswijk van Starckenrodegroep 2011 - Robsoft® MMXI